Top

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PIXELPOLLY 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle bestellingen, eventuele aanbiedingen en overeenkomsten van PIXELPOLLY zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2. Overeenkomsten
 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pixelpolly middels een e-mail. Pixelpolly is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pixelpolly dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Prijzen
3.1.1 Particulier: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten aan particulieren zijn in euro`s, inclusief BTW en handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces of in de bevestigende e-mail. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Pixelpolly.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pixelpolly gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pixelpolly.
Artikel 4. Levering
4.1 Als uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling in behandeling genomen en in de meeste gevallen binnen enkele werkdagen voor u klaar gezet voor verzending. De door Pixelpolly opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Pixelpolly zal de order slechts in behandeling nemen na ontvangst van de betaling, bij uitzondering van achteraf betalen.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pixelpolly verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1  U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Pixelpolly geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2  Pixelpolly garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 Particulieren en bedrijven dienen bij aanlevering van beeld in bezit te zijn van beeldrecht ofwel dienen te tekenen voor afdracht van beeldrecht naar eigenaar beeld of kunstenaar.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pixelpolly daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pixelpolly de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3  U bent gerechtigd de bestelling binnen zeven (7) dagen na bestelling kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren nadat u Pixelpolly hiervan middels een e-mail op de hoogte hebt gebracht. Het bedrag wordt aan u gecrediteerd nadat de bestelling geheel intact en onbeschadigd weer terug is gestuurd naar Pixelpolly.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pixelpolly, danwel tussen Pixelpolly en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pixelpolly, is Pixelpolly niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pixelpolly.
Artikel 9. Overmacht
9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pixelpolly in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pixelpolly gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pixelpolly kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen
10.1  Indien u aan Pixelpolly schriftelijk opgave doet van een adres, is Pixelpolly gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Pixelpolly schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pixelpolly in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pixelpolly vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Pixelpolly is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Voor alle gevolgen van verkeer tussen u en derden is Pixelpolly niet aansprakelijk.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen, eventuele aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12. Retouren
Een retour zending dient echter wel binnen 7 werkdagen en in overleg per mail met ons te gaan.
Als wij uw bestelling retour hebben ontvangen compleet en zonder beschadigingen zullen wij uw betaling aan u crediteren.
Bestellingen die onvoldoende of niet gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd.
Een retour zending dient echter wel in vooraf overleg met Pixelpolly te gaan.
LET OP: pakketten die zichtbaar beschadigd worden aangeboden door TNT post dient u te weigeren bij de postbode, wij krijgen deze bestellingen vergoed door TNT mits u deze heeft geweigerd!

De contactgegevens van Pixelpolly zijn:

Ageethe Groenendaal
Talmastraat 18 -1
1073 JX Amsterdam 
Holland
e-mail: hello-at-pixelpolly.nl
Tel.nr. 0031 (0) 613387769
KvK : 34366115


Op alle ontwerpen zit Copyright! Ageethe Groenendaal Amsterdam Holland 2013-2015